top of page

Kallelse till årsmöte


Torsdagen den 23 mars är det dags för Falu Tennisklubbs årsmöte. Vi ses klockan 19 i tennishallens klubbrum.

§ 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet

§ 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3. Fastställande av föredragningslista

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare

§ 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2022

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhetsåret 2023

§ 11. Beslut om kommittéer samt antal övriga ledamöter i kommittéstyrelser

§ 12. Val av:

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år

b) fem övriga ledamöter i styrelsen.

En av ledamöterna väljes för en tid av ett år, de övriga för en tid av två år

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

d) ordförande samt övriga ledamöter i föreningens kommittéer för en tid av ett år

e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter deltaga

f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

g) beslut om val av ombud till Region Mitt

§ 13. Frågor avseende Falu Tennisklubb Fastighets AB

a) Val av ombud till bolagsstämma

b) Nominering av styrelseledamöter och suppleanter

c) Nominering av revisorer och revisorssuppleanter

§ 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 15. Övriga frågor
Årsredovisningen samt valberedningens förslag finns tillgänglig i receptionen

senast den 9:e marsFalu Tennisklubb, Högskolegatan 15, 791 31 FALUN

Tel: 023-79 43 00, E-mail: falutk@falutk.se

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page